A beküldött megoldásod:
E B E H B E E E E J E H H H J E J E B E E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza