A beküldött megoldásod:
E B E B E B H H H H J H E E E B E J E J H H H H J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza