A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E E E B E H H H J E E J E B E E E J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza