A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E E E B H E E E B E E E B E J E H H H J H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza