A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E E E J E H H H B H J H B H H H H B H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza