A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E E E J E H H H J E E B H J E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza