A beküldött megoldásod:
E J E J E B E E E E B E H H H B E E B H J H H H B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza