A beküldött megoldásod:
E J H B H J H H H H B E H H H B H J H B H H H H B H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza