A beküldött megoldásod:
E J H B H J H H H H B E H H H J E E J E B E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza