A beküldött megoldásod:
E J H J E J E E E E J E H H H B H B E B E E E E J H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza