A beküldött megoldásod:
E J H J E J E E E E J E H H H B H J H B H H H H J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza