A beküldött megoldásod:
E J H J E J E E E E J E H H H J E E B E B H H J E E B E J H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza