A beküldött megoldásod:
H H H B E E E E J E B E B H H H E B E E E E J H E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza