A beküldött megoldásod:
H H H B E E E E J E B E J E E E H B E E E E J H E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza