A beküldött megoldásod:
B E B H E J E E E E B H E E E B E J E B E E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza