A beküldött megoldásod:
B E B H E J E E E E J E H H H J E E J E B E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza