A beküldött megoldásod:
B E J E H B E E E E B H E E E B E J E B E E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza