A beküldött megoldásod:
B E J E H B E E E E J E H H H B H B E B E E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza