A beküldött megoldásod:
B E J E H J H H H H B E H H H B H H J H B H H H B H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza