A beküldött megoldásod:
E B E E B E E J J J J H H J E E E E E B B B E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza