A beküldött megoldásod:
E B E B E E E E B E H H H H H B E B E B E B E E B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza