A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E E E B H E E E E H B E E B E J E E E B H H E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza