A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E E E B H E E E E H B E E J H E E B E E E J H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza