A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E E E J E H H H H E B E E B E H H J E E E J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza