A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E E E J E H H H H E J E E B E H H B E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza