A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E B E E J E E B H H H E E E E B E E E E E J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza