A beküldött megoldásod:
E B E J H H J E J E E J E E J E H H H H E J E J E J E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza