A beküldött megoldásod:
E J E B E J E E E E J E H H H H B E B B E E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza