A beküldött megoldásod:
E J H B H H B H H J E B H H J H H H E E E E B E E E E E B H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza