A beküldött megoldásod:
E J H B H H J H H B H J H H J H H H E E E E J H H H H H B H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza