A beküldött megoldásod:
H H H B E E E E E H J E J E B E J E E B E E H H J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza