A beküldött megoldásod:
H B J E E J E E B E B E E J E H E E E E E J E E E E B E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza