A beküldött megoldásod:
B E B H E J E E E E B H E E E E H B E E J H E E B E E E B E E (Üres utasítások: 0)



< < Vissza