A beküldött megoldásod:
B E B H E J E E J H H J H H J H H H E E E E B E E E E E J H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza