A beküldött megoldásod:
B E J E H B E E E E J E H H H H E J E E B E H H J E E E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza