A beküldött megoldásod:
B E J H J E B E E E E E H J E E E E B H E E J E E B E H H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza