A beküldött megoldásod:
J H J H E E B H H B H J H H J H H H E E E E J H H H H H B H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza