A beküldött megoldásod:
J H J H E B H H B H H J H H B E E E H H H H B H H H H H B H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza