A beküldött megoldásod:
E E E J E E E E J E J E E B E E H J E B H B E E E E B J J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza