A beküldött megoldásod:
E J E B E J E E J E H H H J E E B E H E H H E B E E E E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza