A beküldött megoldásod:
J E B E H H H H J E H H H H H E B E J E E E B E E H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza