A beküldött megoldásod:
J H E J J H E J J H E E E B E J B B H H H B B E E E B H J H B (Üres utasítások: 0)< < Vissza