A beküldött megoldásod:
E E E E B H E E E H J E H H H B H H E E E E H B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza