A beküldött megoldásod:
E E E E B H E E E H J E H H H J E E H H H H E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza