A beküldött megoldásod:
E E E E J E H H H E B E H H H J E E H H H H E B H H B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza