A beküldött megoldásod:
E E B H E E E E H H J E E E H B E H H H E B E E E E J E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza