A beküldött megoldásod:
E E B H E B H H B E H H H E B E H H H J H H E B H H J H (Üres utasítások: 0)< < Vissza