A beküldött megoldásod:
E E B H E B H H J H E E E H B H E E E B H H E B H H J H (Üres utasítások: 0)< < Vissza