A beküldött megoldásod:
E E B H E B H H J H E E E H B H B H H B H H H J E B H E J H (Üres utasítások: 0)< < Vissza