A beküldött megoldásod:
E E B H E B H H J H E E B H B H B H B H B H H B H J H H J H (Üres utasítások: 0)



< < Vissza